Säännöt

1 § 
Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland.

Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki ja toiminta-aluetta ovat Pohjois-Pohjanmaa, Lappi ja Kainuu.

Tarkoitus

2 §  
Yhdistyksen tarkoituksena on liittää yhteen alueellaan toimivat työterveyslääkärit, ylläpitää ja edistää heidän keskuudessaan yhteenkuuluvuutta ja hyvää toveruutta, kohottaa ammattitaitoa, edistää tieteellistä tutkimustyötä sekä kehittää työterveyshuoltoa.

3 §  
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • järjestää kokouksia, ammattitaitoa edistävää koulutusta, esitelmä- ja juhlatilaisuuksia sekä tutustumiskäyntejä työpaikoille 

 • antaa tarvittaessa lausuntoja ja esityksiä sekä harjoittaa julkaisutoimintaa,

 • pitää yhteyttä työpaikkoihin sekä sellaisiin yhdistyksiin, laitoksiin ja henkilöihin, joiden toiminta on omiaan edistämään ja tukemaan työpaikkojen terveydenhuoltoa

 • voi myöntää tuotoistaan avustuksia apurahoina ja stipendeinä tieteellistä tutkimustyötä, jatkokoulutusta tai muuta yhdistyksen tarkoitusta edistävää toimintaa varten

 • voi myöntää palkintoja erityisen ansiokkaan työterveyshuollon alaan liittyvän tieteellisen tai yleishyödyllisen toiminnan tunnustukseksi.

 • voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta

Jäsenyys ja kunniajäsenet

4 §  
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi yhdistyksen hallitus hakemuksen perusteella hyväksyä työterveyshuollon tehtävissä toimivan lääkärin, jonka toiminta vastaa yhdistyksen tarkoitusperiä.

Varsinainen jäsen säilyttää jäsenyytensä yhdistyksessä eläkkeelle siirtyessään.

Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä kutsua henkilö, joka on ansiokkaasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

Eroaminen ja erottaminen

5 §
Jäsenyydestä voi erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta. Hallitus voi erottaa myös jäsenen, joka on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 

Jäsenmaksu

6 §
Jäsenet suorittavat vuosikokouksen määräämän liittymis- ja jäsenmaksun. Maksusta ovat vapautetut kunniajäsenet.

Hallitus

7 §
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, 2-3 jäsentä sekä 2 varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin ja varainhoitajan.

Hallitus valitaan syyskokouksessa kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai jos kaksi hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti pyytää.

Hallitus on päätösvaltainen, kun kaksi jäsentä on paikalla.

Nimenkirjoittajat

8 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai sihteeri, jompikumpi yhdessä hallituksen jäsenen kanssa, aina kaksi yhdessä.

Kokoukset

9 §
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia on kaksi kertaa vuodessa. Hallitus voi kuitenkin tarvittaessa kutsua yhdistyksen ylimääräiseen kokoukseen. Yhdistyksen syyskokous pidetään syys-joulukuun aikaan ja kevätkokous toukokuun loppuun mennessä.

Kokouksista ilmoitetaan jäsenille kirjeitse tai sähköpostitse. Kevät- ja syyskokouksista on ilmoitettava kaksi viikkoa ennen kokousta ja ylimääräisestä kokouksesta viikkoa ennen.

Päätöksentekojärjestys

10 §
Päätökset yhdistyksen ja hallituksen kokouksista tehdään avoäänestyksellä ja yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli ei näissä säännöissä ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, mutta vaaleissa arpa. Henkilövaalit on suoritettava suljetuin lipuin, milloin kokouksessa sitä koskeva vaatimus on esitetty.

Kokouksissa käsiteltävät asiat

11 §
Kevätkokouksessa

 1. todetaan kokouksen laillisuus

 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja 2 pöytäkirjan tarkastajaa

 3. esitetään kertomus edelliseltä toimintakaudelta

 4. vahvistetaan tilinpäätös sekä toiminnan- tai tilintarkastajain
  lausunto edelliseltä tilivuodelta

 5. päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
  varainhoitajalle

 6. tarvittaessa tarkistetaan toimintasuunnitelma

 7. käsitellään muut hallituksen tai kokouksen tarpeellisiksi katsomat
  asiat.

Syyskokouksessa

 1. todetaan kokouksen laillisuus

 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja 2 pöytäkirjan tarkastajaa

 3. valitaan hallitukselle puheenjohtaja ja muut jäsenet, yksi tai kaksi
  toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai
  kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa joka toinen vuosi

 4. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
  liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

 5. käsitellään muut hallituksen tai kokouksen tarpeellisiksi katsomat
  asiat.

Toiminta- ja tilivuosi

12§
Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. Hallituksen on jätettävä toimintakertomus, tilinpäätös ja tilikirjat toiminnan- tai tilintarkastajille lain määräämässä ajassa.

Toiminnan- tai tilintarkastajien on palautettava asiakirjat lausuntoineen hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

 

 

Sääntöjen muutos ja yhdistyksen lakkauttaminen

13 §
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta saadaan tehdä ainoastaan, jos sitä koskeva ehdotus saa kahdessa perättäisessä kokouksessa, joiden väliaika ei ole lyhyempi kuin neljätoista päivää, ainakin ¾ annetuista äänistä. Kokouskutsussa on asiasta mainittava.

14 §
Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, määrää yhdistyksen purkamisesta päättävä jälkimmäinen kokous yhdistyksen varojen ja muun omaisuuden käytettäväksi johonkin sellaiseen tarkoitukseen, joka vastaa yhdistyksen toimintaa ja pyrkimyksiä.
Ne varat, joiden käyttämisestä on erikoismääräyksiä olemassa, käytettäköön kuitenkin näiden määräysten mukaisesti.